Xin ý kiến dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc sản, chủ lực sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với nhà bán lẻ giai đoạn 2021- 2025" lần 2

Ngày 10/10/2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 1255/SNN-KHTCTTNN về xin ý kiến các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố dự thảo dự án"Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kên tiêu thụ nông sản, đặc sản, chủ lực sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với nhà bán lẻ giai đoạn 2021- 2025" lần 2

cv1255do.pdf

2. DA Nhận diện SP (BÁO CÁO TỔng HỢP) - ban gui xin y kien L2.doc

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên