Quyết định phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 17/8/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1843/QĐ-UBND phê duyệt đề án " Hỗ trợ xác lập và phát triển vùng sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; mục tiêu của Đề an là xây dựng các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với tiêu thụ trên cơ sở lựa chọn các sản phẩm chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh, công bố rộng rãi các vùng sản xuất hữu cơ để thu hút các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ. Tổ chức sản xuất tạo ra sản phẩm được chứng nhận hữu cơ phù hợp với tiêu chuẩn nông nghiệp hữu cơ của khu vực và thế giới.

Chi tiết Đề án:1843 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên