Quyết định phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 01/3/2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển làng nghề hoa, cây cảnh gắn với du lịch nông nghiệp tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, nhằm phát triển, nâng cao sản xuất làng hoa, cây cảnh trên địa bàn tỉnh.

Chi tiết Đề án:589 qdub.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên