Quyết định phê duyệt Đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 10/1/2022, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển kinh tế trang trại tỉnh Hưng Yên đến 2025 tầm nhìn đến năm 2030, với mục tiêu Phát triển trang trại nằm trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; phát huy cao nhất tiềm năng, lợi thế của tỉnh, trên cơ sở sử dụng có hiệu quả nguồn lực huy động thúc đẩy phát triển kinh tế trang trại; Phấn đấu đến năm 2025, tỉnh Hưng Yên trở thành một trong những tỉnh có kinh tế trang trại phát triển mạnh; quy mô, giá trị sản xuất của các trang trại nâng cao; đa dạng các loại hình tổ chức sản xuất, kinh doanh trang trại nhằm nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa thành thị và nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Ứng dụng khoa học, công nghệ để phát triển sản xuất, kinh doanh theo chuỗi giá trị, gắn liên kết sản xuất với tiêu thụ sản phẩm đảm bảo hiệu quả, bền vững; phát triển trang trại nông nghiệp hướng hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao.

Mục tiêu cụ thể

-  Giai đoạn 2021 - 2025

Dự kiến đến năm 2025 số lượng trang trại toàn tỉnh là 770 trang trại (đạt tốc độ tăng trưởng 1,5-2%/năm giai đoạn 2021-2025); số gia trại ổn định 1.670 gia trại; chú trọng tăng số lượng trang trại, gia trại trồng trọt (gắn với du lịch sinh thái), trang trại, gia trại tổng hợp VAC và trang trại, gia trại đặc thù chăn nuôi các loại vật nuôi có giá trị kinh tế cao; giá trị sản xuất của trang trại, gia trại đạt khoảng 2.200 tỷ đồng; phấn đấu khoảng 30% trang trại, 10% gia trại tham gia thực hiện chuyển đổi số; khoảng 25% trang trại; 10% gia trại tham gia các hình thức liên kết sản xuất, đăng ký nhãn hiệu; khoảng 25% trang trại tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; 10% gia trại sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; 5% số trang trại tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tuần hoàn; 80% chủ trang trại, gia trại được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và quản lý trang trại.

-  Định hướng đến năm 2030

Dự kiến đến năm 2030 số lượng trang trại toàn tỉnh là 850 trang trại (đạt tốc độ tăng trưởng 2-2,5%/năm giai đoạn 2026 - 2030); số lượng gia trại ổn định 1.670 gia trại; giá trị sản xuất của trang trại, gia trại đạt khoảng 2.500 tỷ đồng; phấn đấu khoảng 70% trang trại, 25% gia trại tham gia thực hiện chuyển đổi số; khoảng 70% trang trại; khoảng 30% gia trại tham gia các hình thức liên kết sản xuất; khoảng 70% trang trại, gia trại tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ; khoảng 30% số trang trại, gia trại tham gia sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ tuần hoàn; 90% chủ trang trại, gia trại được đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành và quản lý trang trại.

Chi tiết đề án:31 qd.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên