Đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022

Ngày 27/12, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022.

Năm 2022, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn, hỗ trợ 32 chủ thể sản xuất lập hồ sơ đối với 55 sản phẩm đăng ký tham gia đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP của tỉnh năm 2022; đánh giá 4 sản phẩm OCOP đến thời hạn phải đánh giá lại. 
Qua kết quả đánh giá, xếp hạng của cấp huyện đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022, có 10 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 45 sản phẩm đạt hạng 3 sao; đối với các sản phẩm OCOP đề nghị đánh giá lại, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao.
Trên cơ sở đánh giá, xếp hạng của cấp huyện và các ý kiến đóng góp của tổ giúp việc, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm OCOP tỉnh chấm điểm, đánh giá, xếp hạng 15 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 40 sản phẩm đạt hạng 3 sao đối với các sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm 2022; đối với các sản phẩm OCOP đánh giá lại, có 2 sản phẩm đạt hạng 4 sao, 2 sản phẩm đạt hạng 3 sao. Đồng thời đề nghị UBND tỉnh quyết định công nhận các sản phẩm xếp hạng Chương trình OCOP theo quy định.

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên

Nguồn tin: baohungyen.vn