Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh

Ngày 15/11/2018, Bộ Nông nghiệp và PTNT ban thành Thông tư số 19/2018/BNNPTNT hướng dẫn về bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số thông tư trong lĩnh vực thủy sản, trong đó uy định về quy trình, hướng dẫn thực hiện điều tra, đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài thủy sản; trình tự, thủ tục lập, thẩm định dự án thành lập, nội dung quyết định thành lập khu bảo tồn biển cấp tỉnh; hướng dẫn quản lý khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản; tiêu chí và ban hành Danh mục nghề, ngư cụ cấm sử dụng khai thác thủy sản; Danh mục khu vực cấm khai thác thủy sản có thời hạn; đánh dấu ngư cụ đang sử dụng tại ngư trường.

Ngày 31/01/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Công văn số 104/SNN-PTS đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng thuộc huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn triển khai:

          1. Tập trung tuyên truyền nội dung Thông tư số 19/2018/BNNPTNT ngày 15/11/2018 và Thông tư số 01/2022/TT-BNNPTNT ngày 18/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT đến các tổ chức, cá nhân, các hộ nông, ngư dân trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

          2. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các ngư cụ cấm khai thác thủy sản; xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản số 18/2017/QH14 ngày 21/11/2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành; kiểm tra, kiểm soát việc khai thác thủy sản tại các vùng nước nội đồng, khu vực sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh.

          3. Nghiêm cấm các hình thức đánh bắt, khai thác thủy sản trên sông Hồng, sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh Hưng Yên trong thời gian từ ngày 01/3 - 31/5 hàng năm nhằm bảo vệ đường di cư, bãi đẻ trứng của cá cháy (Tenualosa reevesi), cá mòi cờ chấm (Knonsirus punctatus), cá mòi cờ hoa (Clupanodon thrissa).

          4. Kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xả, thải, để rò rỉ các chất độc hại trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, từ các làng nghề, nhà máy chảy vào môi trường nước tự nhiên.

Trong quá trình triển khai nếu có phát sinh, vướng mắc cần phản ánh về Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên (qua Phòng Thủy sản) để cùng phối hợp tháo gỡ kịp thời. Điện thoại liên hệ: 02213.616 366./.

CV-Tăng cường công tác bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản 2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên