Về việc đăng nhập, báo cáo định kỳ kết quả xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu qua hệ thống phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu NTM

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên về việc nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu NTM tỉnh Hưng Yên theo bộ tiêu chí NTM giai đoạn 2021-2025. Sở nông nghiệp và PTNT đã giao Văn phòng Điều phối NTM thực hiện việc nâng cấp phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu nông thôn mới tỉnh Hưng Yên. Đến nay, Văn phòng Điều phối đã hoàn thiện việc nâng cấp phần mềm và đưa vào sử dụng cho các cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện xây dựng NTM của các huyện, thị xã, thành phố và tất cả các xã trên địa bàn tỉnh.

Để công tác cập nhật, khai thác thông tin, dữ liệu về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được thường xuyên và liên tục; Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo phòng Nông nghiệp và PTNT (phòng KT thị xã, thành phố) và UBND các xã trên địa bàn, phân công cán bộ làm nhiệm vụ theo dõi, tổng hợp thường xuyên đăng nhập, báo cáo định kỳ tình hình xây dựng nông thôn mới của địa phương qua hệ thống phần mềm báo cáo số liệu trực tuyến xây dựng nông thôn mới. (các xã gửi báo cáo cho tài khoản cấp huyện vào ngày 20 hàng tháng, cấp huyện tổng hợp, phê duyệt báo cáo số liệu của các xã trên địa bàn rồi gửi lên tài khoản cấp tỉnh vào ngày 25 hàng tháng).

Trên đây là nội dung rất quan trọng giúp cho công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố và các xã quan tâm thực hiện./.

CV báo cáo trực tuyến (Đã sửa).pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên