Kế hoạch phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023

Ngày 03/03/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 60/KH-SNN về phát triển Chính quyền điện tử, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên năm 2023 với mục đích tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong hoạt động quản lý nhà nước của các phòng, ban, đơn vị năm 2023 nhằm xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số gắn kết chặt chẽ với chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn, bảo đảm an toàn, an ninh mạng của Sở.

Các nội dung thực hiện trong năm 2023:

1. Nâng cao nhận thức số

a) Tổ chức các hoạt động Ngày Chuyển đổi số tỉnh Hưng Yên (10/10), ngày chuyển đổi số trong nông nghiệp (19/8) và hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 (10/10).

b) Tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng những mô hình hiệu quả về thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

c) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các phòng, ban, đơn vị tích cực tham gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, chuyên môn nghiệp vụ trên ứng dụng Zalo.

2. Xây dựng thể chế số

a) Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện xây dựng chính quyền số, đảm bảo an toàn thông tin mạng của Sở.

b) Tham mưu UBND tỉnh ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy người dân và doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

3. Phát triển hạ tầng số

a) Bổ sung, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật CNTT trong nội bộ Cơ quan Sở và các đơn vị trực thuộc gồm: trang thiết bị CNTT; hạ tầng mạng LAN; mạng Internet tốc độ cao;... đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng thực hiện kết nối, triển khai các ứng dụng chuyển đổi số của Sở.

b) Rà soát, đăng ký nhu cầu sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của cán bộ, công chức, viên chức của các phòng, ban, đơn vị, đảm bảo cung cấp đầy đủ chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ cho cán bộ, công chức, viên chức của Sở.

4. Dữ liệu số

a) Tiếp tục triển khai, ứng dụng và phát triển các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu do Bộ Nông nghiệp và PTNT triển khai trên địa bàn tỉnh và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành nông nghiệp của tỉnh. Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cập nhật dữ liệu và hoàn thiện các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của ngành phục vụ trong việc quản lý nhà nước, người dândoanh nghiệp, Thực hiện kết nối, chia sẻ hiệu quả dữ liệu giữa các cơ quan nhà nước trong tỉnh và với các cơ quan nhà nước ở Trung ương; Mở dữ liệu, tạo dữ liệu mở của của ngành tạo điều kiện phát triển kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

 b) Tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số của tỉnh, của ngành; số hóa tài liệu, xây dựng dữ liệu dùng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

5. Nền tảng số

Thực hiện kết nối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp và PTNT, các cơ quan, đơn vị khác trong tỉnh thông qua Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP) phục vụ cho phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

6. Nhân lực số

a) Bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ về chuyển đổi số cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở, để làm việc thành thạo trên môi trường số. Cử cán bộ, công chức tham gia các khóa tập huấn về chuyển đổi số nói chung do Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị khác tổ chức.

b) Cử cán bộ chuyên trách/phụ trách CNTT của cơ quan, đơn vị tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về an toàn thông tin mạng.

c) Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sử dụng các hình thức truyền thống sang hình thức sử dụng các nền tảng số, ứng dụng số trong các giao dịch của người dân, doanh nghiệp với cơ quan nhà nước; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, nâng cao kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho cán bộ, cán bộ, công chức, viên chức trong Sở.

7. An toàn thông tin mạng

a) Tiếp tục thực hiện xây dựng hồ sơ cấp độ, trình UBND tỉnh và cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cấp độ an toàn thông tin và tổ chức triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đối với các hệ thống thông tin của các phòng, ban, đơn vị quản lý. Thường xuyên rà soát, cập nhật để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và quy định về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ theo quy định của Nghị định số 85/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ

b) Tăng cường đầu tư trang thiết bị bảo mật và thuê dịch vụ an toàn thông tin chuyên nghiệp nhằm bảo đảm an toàn thông tin, phòng chống mã độc cho các hệ thống thông tin do các phòng, ban, đơn vị đang quản lý. Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

c) Thực hiện kiểm tra, đánh giá (về kỹ thuật) an toàn thông tin đối với các hệ thống thông tin thuộc phạm vi do phòng, ban, đơn vị mình quản lý theo quy định và các hệ thống thông tin trước khi đưa vào sử dụng. Định kỳ, đột xuất thực hiện kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin các hệ thống thông tin của đơn vị mình.

d) Xây dựng và triển khai kế hoạch dự phòng, sao lưu dữ liệu, bảo đảm hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; sẵn sàng khôi phục hoạt động bình thường của hệ thống sau khi gặp sự cố mất an toàn thông tin mạng.

đ) Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các phòng, ban, đơn vị.

8. Phát triển Chính phủ số

a) Đẩy mạnh sử dụng chữ ký số chuyên dùng (sử dụng đồng thời chữ ký số của cá nhân và chứng thư số của cơ quan, đơn vị) trong các văn bản điện tử và các nội dung khác theo quy định tại Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước; Quyết định số 25/2019/QĐ-UBND, ngày 5/7/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

b) Tích cực sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ tỉnh phục vụ trao đổi công việc giữa các cơ quan nhà nước.

c) Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh.

d) Duy trì hoạt động ổn định của Trang thông tin điện tử của Sở, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

đ) Tiếp tục sử dụng hiệu quả Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh Hưng Yên để cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần phục vụ người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày càng tốt hơn nhằm tăng số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến qua mạng, số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

9. Phát triển Kinh tế số

a) Tuyên truyền, phổ biến các ứng dụng thương mại điện tử, các giải pháp số thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

b) Tuyên truyền, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức và người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp về ứng dụng thanh toán điện tử không dùng tiền mặt trong các lĩnh vực của cuộc sống, đặc biệt trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

10. Phát triển Xã hội số

a) Tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông đến người dân và doanh nghiệp về các lợi ích đem lại khi ứng dụng các nền tảng số trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

b) Duy trì chuyên mục Chuyển đổi số trên Trang thông tin điện tử của Sở.

Chi tiết như Kế hoạch đính kèm:kh60do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên