Về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025

Thực hiện Công văn số 1007/UBND-TH ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện các Chương trình MTQG tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và PTNT (cơ quan thường trực Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới) đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Sơ kết 03 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

(Gửi kèm đề cương, mẫu biểu báo cáo)

Báo cáo đề nghị gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT(qua Văn phòng Điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh, số 01 Nguyễn Lương Bằng,phường Hiến Nam, TP Hưng Yên; ĐT liên hệ: 03213.512.388) trước ngày 29/4/2023 để kịp thời tổng hợp, báo cáo theo quy định./.

Chi tiết:

 CV yêu cầu báo cáo.pdf

 

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên