Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025

Ngày 27/4/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành Kế hoạch số 121/KH-SNN về Phát động phong trào thi đua “Đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” giai đoạn 2022-2025 với mục đích nâng cao vai trò, trách nhiệm của toàn ngành đặc biệt là vai trò của người đứng đầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, trách nhiệm đối với việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư trong các cơ quan, đơn vịtheo hướng công khai, minh bạch, thông thoáng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

I. NỘI DUNG THI ĐUA

1. Thực hiện tốt về công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; các gương điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, linh hoạt trong việc thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

2. Triển khai thực hiện tốt, đảm bảo tiến độ đúng và vượt thời gian; hoàn thành đúng hoặc vượt tỷ lệ % hằng năm theo kế hoạch đã đặt ra về thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư đặc biệt là đối với các Dự án trọng điểm.

3. Tăng cường cải cách hành chính, duy trì hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thủ tục hành chính trong hoạt động đầu tư, phát huy hiệu quả của chính quyền điện tử, cải cách dịch vụ công trực tuyến.

4. Xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác giải quyết dứt điểm những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm có cơ chế để thực hiện công tác thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phù hợp với yêu cầu thực tế và quy định của pháp luật.

5. Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật; chống tiêu cực, lãng phí trong thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, rà soát việc phân bổ các nguồn lực cho các Dự án trọng điểm phù hợp với tiến độ thực hiện và khă năng giải ngân vốn, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm.

6. Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh của các cơ quan, đơn vị và nắm tình hình có liên quan; kịp thời xử lý nghiêm những sai phạm, tiêu cực trong tổ chức thực hiện. Chú trọng công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

7. Thực hiện tốt công tác xây dựng phương án đầu tư, kinh doanh; tăng cường sự liên kết, kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đầu tư về tỉnh; tích cự phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan để giải ngân và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn được đầu tư trên địa bàn tỉnh.

8. Kịp thời động viên khen thưởng theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

II. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN THI ĐUA

1. Đối tượng thi đua

a) Tập thể: Các phòng, ban chuyên môn; các đơn vị trực thuộc Sở là chủ đầu tư công trình, dự án có sử dụng vốn đầu tư công do tỉnh giao.

b) Cá nhân:

Cán bộ, công chứcthuộc cơ quan, đơn vị trực tiếp tham mưu hoặc tham gia công tác thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh;

2. Thời gian thi đua

Phong trào thi đua được triển khai từ ngày ban hành kế hoạch đến hết năm 2025; sơ kết phong trào năm 2023 và tổng kết phong trào năm 2025.

III. TIÊU CHÍ THI ĐUA

1. Đối với tập thể

a) Xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua với các nội dung, mục tiêu, đối tượng thi đua cụ thể.

b) Hoàn thành có chất lượng, đúng và vượt tiến độ các chỉ tiêu thu hút và sử dụng các nguồn lực đầu tư.

c) Thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền việc thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

d) Quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước hoặc từ nguồn kinh phí khác đúng quy định; giải ngân đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch.

đ) Nghiên cứu, kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền điều chỉnh có cơ chế hoặc ban hành các văn bản để triển khai trong việc thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư được thuận lợi, hoàn thành theo kế hoạch.

e) Có nhiều đề xuất sáng kiến, giải pháp hiệu quả trong tham mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc thúc đẩy hoàn thành trong việc thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư.

g) Thực hiện tốt việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và cải cách thủ tục hành chính liên quan đến thu hút đầu tư; nâng mức độ dịch vụ công trực tuyến trong việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lên mức độ 3.

h) Đầu tư hoặc thu hút đầu tư tiêu biểu của tỉnh.

i) Đảm bảo công tác an ninh - trật tự an toàn xã hội; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố các của công dân.

k) Thực hiện chế độ thông tin báo cáo đầy đủ, đúng thời gian quy định.

2. Đối với cá nhân

a) Có nhiều nhiều sáng tạo, đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu tổ chức tốt việc thu hút đầu tư hoặc sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư;

b) Cá nhân tiêu biểu trong việc đầu tư hoặc thu hút đầu tư của tỉnh.

Chi tiết: kh121do.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên