Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án 06

Ngày 02/6/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Kế hoạch số 156/KH-SNN về thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TU ngày 03/5/2023 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá và tái cấu trúc toàn bộ quy trình nghiệp vụ các dịch vụ công trực tuyến ngành Nông nghiệp và PTNT đã cung cấp trên dịch vụ công quốc gia theo hướng thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm; triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nông nghiệp và PTNT đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống” phục vụ kết nối, chia sẻ với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư.

Nội dung thực hiện:

1. Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị phải củng cố và duy trì quyết tâm chính trị cao trong thực hiện đề án; quán triệt sâu rộng nội dung của Đề án số 06, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/2023 của Thủ tướng Chính phủ, các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, ngành Trung ương về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh, xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy về cải cách hành chính, chuyển đổi số. Từng cán bộ, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Đề án 06 và tuyên truyền, vận động người thân sử dụng dịch vụ công trực tuyến; đăng ký tài khoản định danh điện tử; phải xác định việc thực hiện Đề án 06 là trách nhiệm chính trị của đơn vị mình; triển khai thực hiện Đề án 06 là một nội dung đột phá để thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số quốc gia.

2. Kịp thời triển khai các văn bản quy phạm pháp luật do cấp trên ban hành, nhất là các văn bản liên quan đến quy trình, quy định để thực hiện chuyển đổi phương thức hoạt động từ thủ công sang công nghệ hiện đại, trọng tâm là các văn bản phục vụ triển khai Đề án 06, triển khai dịch vụ công trực tuyến, làm sạch, số hóa hồ sơ, kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm ngặt các quy định về đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống và dữ liệu của ngành. Đầu tư đồng bộ hạ tầng công nghệ phục vụ đảm bảo an ninh, an toàn, bảo mật; thường xuyên kiểm tra, đánh giá các hệ thống thông tin, phần mềm do phòng, đơn vị mình quản lý. Cán bộ, công chức quản trị, vận hành hệ thống thông tin, phần mềm phải tuân thủ quy trình sử dụng và các quy định về đảm bảo bảo an toàn, an ninh thông tin.

4. Chú trọng đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 để đáp ứng với yêu cầu của thực tiễn; ưu tiên nguồn lực có trình độ công nghệ thông tin để phục vụ quản trị và vận hành hệ thống. Bố trí ngân sách hợp lý, hiệu quả, đảm bảo các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí để triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06.

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Quan tâm, chăm lo, động viên lực lượng trực tiếp triển khai Đề án 06. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, nghiêm túc phê bình, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, sai phạm.

Chi tiết: KH thực hiện chỉ thị 45.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên