Công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 5/2023

Căn cứ kết quả công khai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong.gov.vn/,Văn phòng UBND tỉnh công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ côngtháng 5/2023 của tỉnh: điểm củatỉnh Hưng Yên đạt 63,17/100 điểm, xếp hạng 10/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương.

+Chỉ sốCông khai minh bạch:8,7/18điểm.+Chỉ số Tiến độ giải quyết:18,8/20 điểm.

+Chỉ số Dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến: Dịch vụ công trực tuyến:8/12 điểm,tỷ lệ 90,5%.

Thanh toán trực tuyến: 3,5/10 điểm,tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến: 16,03%, đứng thứ 23/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

+Chỉ số về số hóa hồ sơ: 12,2/22 điểm,trong đó việc chứng thực bản sao điện tử thấp,đứng thứ 34/63 tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương (số đơn vị đã triển khai là 123/171đơn vị, số lượng hồ sơ hoàn thành là 1.753 hồ sơ)

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên