Về việc báo cáo kết quả thực hiện chính sách phát triển GDNN, đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

Để có số liệu báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp số liệu đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn giai đoạn 2021 - 2023.

Số liệu báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp&PTNT (qua Chi cục Phát triển nông thôn; Số 47 đường Trưng Trắc, phường Quang Trung, thành phố Hưng Yên, điện thoại: 0221.3867486)trước ngày 10/6/2023 để tổng hợp báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh./.

Chi tiết:CV báo cáo KQ đào tạo nghề nông nghiệp.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên