Về việc bố trí lịch thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ theo Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 08/9/2020, Quyết định số 2102/QĐ-UBND ngày 08/9/2020, Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh (đợt 1)

Căn cứ đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, mua sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại năm 2023, Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ tại các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian ngày 15/6/2023 và ngày 22/6/2023.

Căn cứ đề nghị của UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc hỗ trợ kinh phí thành lập mới hợp tác xã, mua sắm máy móc phục vụ cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển kinh tế trang trại năm 2023, Đoàn thẩm định tiến hành thẩm định các nội dung đề nghị hỗ trợ tại các huyện, thị xã, thành phố trong thời gian ngày 15/6/2023 và ngày 22/6/2023.

Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND xã, phường có tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đề nghị hỗ trợ bố trí cán bộ lãnh đạo tham gia Đoàn thẩm định; chỉ đạo các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có nội dung đề nghị hỗ trợ bố trí thời gian làm việc với Đoàn..

Chi tiết: Cong van bo tri lich tham dinh dot 1.pdf

 

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên