Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TT ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Nhằm mục đích quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 28/4/2023 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới đến các phòng, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở; cán bộ, đảng viên, CCVC và người lao động trong ngành nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CBCCVC và người lao động trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông, ngày 21/8/2023, Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên ban hành Kế hoạch số 246/KH-SNN thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TT ngày 19/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới.

Nội dung thực hiện:

1. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

- Các phòng, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể tổ chức quán triệt, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đến toàn thể CBCCVC và người lao động trong cơ quan, đơn vị thuộc Sở;

- Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu phải gương mẫu và tích cực vận động gia đình, người thân và quần chúng Nhân dân nơi cư trú thực hiện nghiêm quy định về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

- Phối hợp tham gia rà soát, bổ sung hoàn thiện cơ chế chính sách, phân công, phân cấp trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông trên địa bàn tỉnh.

- Về công tác Quản lý và bảo vệ đê điều đảm bảo an toàn giao thông: Phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh tăng cường kiểm tra công tác vận chuyển trên đê; đồng thời chỉ đạo Chi cục Quản lý đê điều và PCLB phối hợp với các địa phương thực hiện tốt công tác bảo vệ đê điều; chỉ đạo lực lượng Quản lý đê tại các Hạt QLĐ các huyện, thành phố thuộc Chi cục Quản lý đê điều và PCLB thường xuyên tăng cường kiểm tra, phát hiện lập biên bản trường hợp vi phạm, hiện tượng xe ô tô trở vật liệu quá tải chạy trên đê gây mất an toàn giao thông báo cáo Chi cục để tổng hợp báo cáo Sở.

2.Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm năng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

 - Các phòng, đơn vị, tổ chức đảng, đoàn thể đổi mới, đang dạng hóa nội dung, hình thức phổ biến, tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp thu và phù hợp với tình hình thực thế của cơ quan, đơn vị, phát huy ứng dụng của công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; đưa nội dung phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông váo sinh hoạt thường xuyên của các phòng, đơn vị tổ chức đảng, đoàn thể nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi CBCCVC và người lao động trong việc tham gia giao thông và có trách nhiệm bảo vệ người khác khi tham gia giao thông.

- Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Nghiêm cấm các hành vi cán bộ, đảng viên can thiệp, tác động vào quy trình xử lý vi phạm pháp luật về giao thông của các cơ quan chức năng. Mọi hành vi vi phạm pháp luật về giao thông được thông báo về cơ quan đơn vị công tác, là cơ sở để xử lý theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Luật Công chức, Viên chức; nội quy, quy chế của cơ quan và đánh giá, xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, thi đua khen thưởng theo quy định.

- Công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật giao thông nói chung và hành vi “đã uống rượu bia, không lái xe”, chịu trách nhiệm trước pháp luật và người đứng đầu cơ quan, đơn vị về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định.

Chi tiết: KH thực hiện Chỉ thị số 10 về tăng cường ATGT (1).pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên