Về việc báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024

Công văn số 1381/SNN-TrTr ngày 14/09/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên V/v báo cáo kết quả thực hiện hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023; đề xuất hỗ trợ năm 2024.

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 210/HDLN-SNN-STC, ngày 25/11/2020 của Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn áp dụng kỹ thuật và sử dụng kinh phí hỗ trợ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 (Lĩnh vực trồng trọt – bảo vệ thực vật);

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SNN, ngày 03/01/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thực hiện nhiệm vụ nhà nước năm 2023 (Lĩnh vực trồng trọt).

Để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp năm 2023 (Lĩnh vực Trồng trọt – BVTV), Sở Nông nghiệp và PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng chuyên môn tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện năm 2023; đề xuất kinh phí hỗ trợ năm 2024. Đồng thời chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ năm 2023 theo Hướng dẫn liên ngành số 210/HDLN-SNN-STC, ngày 25/11/2020 của Sở Tài Chính và Sở Nông nghiệp và PTNT.

Báo cáo gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT (qua phòng Trồng trọt) trước ngày 25/9/2023 để tổng hợp, báo cáo theo quy định.

CV yêu cầu báo cáo chính sách hỗ trợ năm 2023.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên