Về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Công văn số 1755/SNN-KN ngày 07/11/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hưng Yên về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ Khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ Quyết định số 1680/QĐ-BNN-VPĐP ngày 11/5/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới/xã nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới/huyện nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025;
Căn cứ các Quyết định của UBND tỉnh ban hành ngày 27/5/2022: số 1153/QĐ-UBND về việc quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; số 1154/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; số 1156/QĐ-UBND về việc ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025;
Thực hiện công văn số 6897/BNN-VPĐP ngày 27/09/2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ hoạt động của các tổ khuyến nông cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới.
Để thực hiện chỉ tiêu số 13.5 “Có tổ Khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp &PTNT đề nghị như sau:
1. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, chuyên môn: Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế; Trạm Khuyến nông và UBND các xã thực hiện một số nội dung sau:
- Rà soát, đánh giá và thành lập mới Tổ khuyến nông cộng đồng theo Hướng dẫn số 165/HD-SNNPTNT ngày 29/8/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025;
- Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế xây dựng Kế hoạch thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng của địa phương gửi Sở Nông nghiệp & PTNT qua Trung tâm Khuyến nông tỉnh (Địa chỉ: Đường Phạm Bạch Hổ, phường Lam Sơn, Tp Hưng Yên);
- Chỉ đạo UBND xã sau khi chọn được thành viên tham gia và các điều kiện cần thiết khác…ban hành Quyết định thành lập và Quy chế hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng; Tạo mọi điều kiện thuận lợi, bố trí địa điểm sinh hoạt, môi trường hoạt động, kinh phí… cho Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả;
- Ưu tiên bố trí các nguồn vốn được giao từ nguồn sự nghiệp kinh tế, KHCN, các Đề án, Dự án của trung ương, tỉnh, địa phương…(nếu có) cho các hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng tại địa phương sau khi thành lập.
2. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, các phòng, đơn vị trực thuộc Sở:
- Quan tâm phối hợp, đề xuất UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh ban hành các cơ chế chính sách, hỗ trợ kinh phí từ nguồn vốn ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh (nếu có) cho mục chi khuyến nông theo quy định để thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025;
- Phối hợp tổ chức đánh giá nội dung 13.5 “Có tổ Khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả” thuộc Tiêu chí số 13 về “Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn” thuộc Bộ tiêu chí Quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
- Ưu tiên các nguồn kinh phí được cấp qua các Đề án, Dự án, Kế hoạch… hỗ trợ cho Tổ khuyến nông cộng đồng thực hiện các nhiệm vụ theo Hướng dẫn số 165/HD-SNNPTNT ngày 29/8/2022 của Sở Nông nghiệp & PTNT về đánh giá và thực hiện một số nội dung, tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021 - 2025;
- Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị của các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ nâng cao nghiệp vụ, kiến thức chuyên môn để Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả; Thường xuyên kiểm tra, đánh giá hoạt động của Tổ khuyến nông cộng đồng để kịp thời hỗ trợ về mọi mặt, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho Tổ hoạt động.
3. Giao Trung tâm Khuyến nông tỉnh:
- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh; Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở và các địa phương hỗ trợ thành lập mới các Tổ khuyến nông cộng đồng tại các xã chưa thành lập và tạo mọi điều kiện tốt nhất để các Tổ khuyến nông cộng đồng đã và mới thành lập hoạt động hiệu quả;
- Tổng hợp Kế hoạch thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng của địa phương, hỗ trợ địa phương các bước xây dựng và thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng và định kỳ 6 tháng báo cáo Sở Nông nghiệp & PTNT;
- Chỉ đạo Trạm Khuyến nông làm đầu mối phối hợp với Phòng Nông nghiệp & PTNT/Phòng Kinh tế và UBND các xã trong việc thành lập Tổ khuyến nông cộng đồng; Tham gia xây dựng khung nội quy, quy chế của Tổ khuyến nông cộng đồng và các hoạt động khác theo quy định.
Sở Nông nghiệp & PTNT đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm phối hợp chỉ đạo; Yêu cầu các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở nghiêm túc thực hiện để Tổ khuyến nông cộng đồng hoạt động hiệu quả góp phần hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Công văn chỉ đạo về khuyến nông cộng đồng.pdf

Văn phòng Sở NN-PTNT tỉnh Hưng Yên