Chi cục Quản lý đê điều và PCLB Hưng Yên

Ông. Trần Văn Bùi - Quyền Chi cục Trưởng

Số điện thoại cố định: 03213.863.731

Email: ccqlddhungyen@gmail.com

Chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị được thực hiện theo Quyết định số 49/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão trực thuộc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

49 qd.pdf

Chi cục QL Đê điều và PCLB