Chi cục Thủy lợi

Quyết định số 57/2021/QĐ-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục Thuỷ lợi trực thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn: 57 qd.pdf

1. Thông tin về thủ trưởng đơn vị:

          Họ tên: Nguyễn Văn Quân

          Chức vụ: Chi cục trưởng chi cục Thủy lợi.

          Số Điện thoại: 02213865584

          Địa chỉ hồm thư công vụ: chicucthuyloi@hungyen.gov.vn

2. Chức năng nhiệm vụ được giao:

Chi cục Quản lý nước và Công trình Thủy lợi được thành lập theo quyết định số 2626/1998/QĐ-UB ngày 30/12/1998 của UBND tỉnh Hưng Yên; được đổi tên thành chi cục Thủy lợi và kiện toàn tổ chức bộ máy theo quyết định số 2325/QĐ-UBND ngày 23/11/2010 của UBND tỉnh Hưng yên.

          Chi cục là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT có chức năng giúp Sở quản lý nhà nước chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nước và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh.

          Nhiệm vụ của chi cục:

- Tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành pháp luật về tài nguyên nước và công trình thủy lợi theo phân cấp.

- Quản lý các quy hoạch về tài nguyên nước và công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh( trừ quy hoạch đê điều).

- Xây dựng kế hoạch dài hạn, trung hạn, hàng năm về quản lý tài nguyên nước và công trình thủy lợi để Sở tổng hợp trình UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp-PTNT xét duyệt. Theo dõi thực hiện kế hoạch khi được duyệt.

- Giúp Sở quản lý nhà nước đối với các hoạt động của doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi theo quy định hiện hành của nhà nước.

- Giúp sở chỉ đạo việc vận hành hệ thống các công trình thủy lợi do địa phương quản lý cũng như công tác phòng chống úng, chống hạn, khắc phục hậu quả thiên tai đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, chống ô nhiễm nguồn nước.

- Là thành viên thường trực hội đồng nghiệm thu các công trình thủy lợi do địa phương đầu tư, tham gia nghiệm thu các công trình thủy lợi do nguồn vốn ngân sách Trung ương đầu tư. Thẩm duyệt tờ trình, thiết kế, dự toán tu sửa công trình thủy lợi.

- Làm chủ dự án xây dựng các công trình thủy lợi nội đồng từ nguồn vốn ngân sách.

- Cấp và thu hồi giấy phép sử dụng nước theo phân cấp và quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo thực hiện và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào lĩnh vực quản lý tài nguyên nước và khai thác công trình thủy lợi trong phạm vi toàn tỉnh.

- Nghiên cứu đề xuất với Sở về chính sách thủy lợi phí và dịch vụ thủy nông cơ sở. Quản lý biên chế, tiền vốn, cơ sở vật chất và trang thiết bị của Chi cục theo đúng pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Chi cục Thủy lợi