Quyết định v/v phê duyệt Dự án chọn lọc, duy trì giống gốc nếp Thơm Hưng Yên và phục tráng một số giống lúa chủ lực trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018-2022

Chi tiết như tệp đính kèm:

qđ2482.pdf

UBND tỉnh Hưng Yên